06 21 97 98 20 praktijk.yryda@gmail.com


AVG WET. 

 

 

 

Hoe Ga ik om met uw gegevens?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in een cliënten dossier.

 

Welke PERSOONSGEGEVENS sla ik van u op?

 

x Naam, adres, postcode, woonplaats.
x Geboortedatum.
x Telefoonnummer en e-mail.

 

 Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

1.  Dossierplicht 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier van u bij te houden. 

 

  1. Bewaartermijn 

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

 4. Minderjarigen 

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wils bekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.

 

Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.

Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

HOE WORD U GEÏNFORMEERD?  

 

x Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
(vanaf 2020 ook schriftelijk)
x Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. 

 

 WIE HEEFT ER INZAGE IN UW DOSSIERS?  

 

x Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

 

HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD? 

   
x Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
x Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden.
x Doordat ik regelmatig de laatste updateversie van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is

 

MET WIE HEB IK EEN VERWERKERSOVEREENKOMST GESLOTEN? 

 Ik heb een overeenkomst met mijn boekhouder gesloten.

(deze verwerkersovereenkomst is nodig omdat mijn boekhouder de gegevens moet verzamelen voor o.a de belastingdienst. Deze persoon heeft géén inzage in uw dossiers! Wel ziet hij mogelijkerwijs de namen vermeld die op een factuur of bankoverschrijving staan)

 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt)  

x Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen