06 21 97 98 20 praktijk.yryda@gmail.com

algemene voorwaarden

 

 

Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om voorafgaande aan het traject deze Algemene Voorwaarden te lezen. Tijdens ons intake gesprek vraag ik u 2 exemplaren te ondertekenen.
Ik voldoe hiermee aan de eisen van de AVG wet, welke er ook voor uw privacy is.
1 ondertekend exemplaar is voor uw eigen administratie, het andere exemplaar is voor praktijk Yryda.

Aanvaarding
Het maken van de afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn op álle diensten en leveringen van Praktijk Yryda van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Praktijk Yryda staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 80667139.
 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen Petra Kalsbeek van praktijk Yryda en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

 

Artikel 3 Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt en via de mail bevestigd door Petra Kalsbeek van praktijk Yryda. Petra Kalsbeek is  gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de cliënt medegedeeld.

 

Artikel 4. Annulering en afmeldingen
4.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden. Indien korter dan deze gestelde 48 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

Voor het afmelden van het “stoppen met roken door hypnose” traject geldt dat u tot uiterlijk een week van te voren kosteloos kunt annuleren. Daarna zal de volledige consultprijs worden doorberekend.
4.2. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

 

Artikel 5 Prijzen
5.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2. De kosten van 1 sessie, traject of een totaal programma wordt door Petra Kalsbeek van praktijk Yryda via de mail bevestigd.
5.3. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6 Betalingen
Betaling geschiedt via een digitaal factuur verkregen via het programma factuursturen.nl

Deze factuur wordt u voor (bij online consulten) of na het consult toegestuurd via de mail.
Direct contante betaling na het consult is ook mogelijk maar verdiend niet de voorkeur.
Betalingen mogen in gedeeltes plaatsvinden mits voortijdig overlegd.
Het wel of niet tevreden zijn van een consult/behandeling of traject ontslaat u niet van de verplichting tot betalen.

Petra Kalsbeek van praktijk Yryda is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Zij stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor/ of verminder geneesmiddelen en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

 

Artikel 8 Garantie
Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om u, de cliënt,  te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij u, de cliënt, zelf.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

10.2. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
10.3. Indien Petra Kalsbeek van praktijk Yryda aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
10.5. Petra Kalsbeek van praktijk Yryda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
10.6 Petra Kalsbeek van praktijk Yryda is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Petra Kalsbeek van praktijk Yryda tegen alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 11. Toepassing recht en geschillen

11.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

11.2. Wanneer Petra Kalsbeek van praktijk Yryda en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11.3.Praktijk Yryda is aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC, en voldoet daarmee aan de voorschriften uit de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( WKKGZ).
http:// www.batc.nl

Momenteel is punt 11.3 niet correct. Per 31-12-2021 ben ik geen lid meer van BATC. 
In afwachting van goedkeuring zal ik mij aansluiten bij beroespvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten)